Điều Khoản và Điều Kiện

Bạn vui lòng đọc đầy đủ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng trang web. Bằng việc sử dụng trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc tất cả điều khoản và điều kiện này, và bạn chấp nhận và đồng ý chịu sự ràng buộc của các điều khoản và điều kiện này.

1. Các điều khoản chung

1.1 Phạm vi áp dụng

Các điều khoản này quy định các điều kiện khi bạn truy cập trang web nhakhoamientrung.vn vì bất kỳ mục đích nào hay để thực hiện bất kỳ hành vi nào ngay trên trang web của chúng tôi như tham khảo sản phẩm, đặt hàng, phản hồi nội dung,…

1.2 Đối tượng áp dụng

Các điều khoản này áp dụng cho tất cả khách hàng khi truy cập trang web của chúng tôi bao gồm cá nhân, tổ chức hoạt động tại Việt Nam.

1.3 Nguyên tắc áp dụng

Bằng việc truy cập trang web của chúng tôi, điều này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản này.

  • Bạn đồng ý rằng Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này vào bất kỳ lúc nào, theo quyền quyết định của riêng Chúng tôi, bằng cách đăng bất kỳ (các) sửa đổi nào nêu trên lên trang web của Chúng tôi mà không phải đưa ra thông báo trước và riêng biệt.
  • Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web sau khi sửa đổi đối với các điều khoản và điều kiện này được đăng sẽ được xem là sự xác nhận và chấp nhận đầy đủ các điều khoản và điều kiện được sửa đổi. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ (các) sửa đổi nào nêu trên thì lựa chọn duy nhất của bạn là ngừng sử dụng trang web.
  • Bất kỳ phản hồi, ý kiến, hoặc đề xuất nào mà bạn có thể cung cấp liên quan đến các dịch vụ là hoàn toàn tự nguyện và chúng tôi sẽ được tự do sử dụng đề xuất đó theo cách mà chúng tôi xét thấy phù hợp và không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn. Bằng cách cung cấp đề xuất, bạn cấp cho chúng tôi quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, thay đổi, công bố, dịch, tạo ra các sản phẩm phái sinh, phân phối và trưng bày đề xuất một cách không độc quyền, không tính tiền bản quyền, vĩnh viễn, không hủy ngang, và hoàn toàn có thể cấp phép sử dụng thứ cấp trên toàn thế giới trong bất kỳ phương tiện truyền thông nào. Bạn cũng cấp cho chúng tôi quyền sử dụng tên mà bạn gửi liên quan đến đề xuất nêu trên.

1.4 Cam kết

Bạn đồng ý và cam kết KHÔNG thực hiện những hành vi sau:

  • Đăng tải, quảng bá hoặc truyền tải bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào thông qua Trang web mà hoặc có thể mang tính phản cảm, khiếm nhã, phỉ báng hoặc không được phổ biến một cách hợp pháp theo pháp luật được áp dụng hoặc bạn biết hoặc có lý do để nghi ngờ là có chứa bất kỳ virus hoặc thành phần gây hại nào mà có thể can thiệp bất lợi vào Trang web hoặc hoạt động của Trang web;
  • Sử dụng Trang web không phù hợp với các chính sách về việc sử dụng được chấp nhận của bất kỳ mạng máy tính được kết nối nào, bất kỳ tiêu chuẩn Internet nào được áp dụng và bất kỳ pháp luật áp dụng nào khác, hoặc xem, nghe, tải xuống, in hoặc sử dụng các Tài Liệu không được cho phép theo pháp luật được áp dụng;
  • Mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào, hoặc tuyên bố sai hoặc bằng cách khác cam đoan sai về quan hệ của bạn với bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào.

2. Sở hữu trí tuệ

2.1 Đối với các dịch vụ có chứa thông tin, dữ liệu, phần mềm, ảnh chụp, đồ họa, video, văn bản, hình ảnh, kiểu chữ, âm thanh, và các tài liệu khác (gọi chung là “Nội Dung”) được bảo hộ theo quyền tác giả, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu khác, và các quyền này có hiệu lực và được bảo hộ trong tất cả các hình thức, phương tiện truyền thông và công nghệ hiện đang tồn tại hoặc sẽ được phát triển về sau, bạn xác nhận rằng toàn bộ Nội Dung nêu trên thuộc sở hữu riêng của Chúng tôi và/hoặc các nhà cung cấp của Chúng tôi. Bạn không được sửa đổi, gỡ bỏ, xóa, tăng cường, bổ sung, công bố, truyền tải, tham gia vào việc truyền tải hoặc bán, tạo ra các sản phẩm phái sinh, hoặc khai thác dưới bất kỳ hình thức nào bất kỳ Nội Dung nào, cho dù là toàn bộ hoặc một phần.

2.2 Không có nội dung nào trong các Điều Khoản cho bạn quyền sử dụng tên của Chúng tôi hoặc bất kỳ nhãn hiệu, biểu tượng, tên miền, và các đặc điểm thương hiệu đặc trưng khác của Chúng tôi, và bạn không được sử dụng các nội dung nêu trên khi chưa có sự cho phép bằng văn bản rõ ràng của Chúng tôi.

2..3 Bạn sẽ chỉ được phép tải xuống, in hoặc sử dụng các Tài Liệu cho các mục đích cá nhân và phi thương mại. Đối với Tài Liệu mà chúng tôi hoặc các chủ sở hữu quyền tác giả có liên quan nắm giữ toàn bộ quyền tác giả và thông báo về sở hữu riêng  trong các Tài Liệu, bạn phải sử dụng đúng theo quy định của pháp luật về Sở hữu trí tuệ, nếu có bất kỳ hành vi sai phạm nào được phát hiện, bạn sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho hành vi đó.

2.4 Các bên thứ ba không được phép sử dụng các dịch vụ và nội dung – dù chỉ là nội dung chiết xuất – cho mục đích thương mại là bán hàng hoá và/hoặc dịch vụ. Hành vi vi phạm có thể dẫn đến hành động pháp lý.

3. Bảo vệ dữ liệu

Vui lòng tham khảo Chính Sách Bảo Mật của chúng tôi, Chính Sách Bảo Mật là một phần của các Điều Khoản và Điều Kiện này.

4. Xử lý phản hồi và khiếu nại

Trong trường hợp có bất kỳ phản hồi này hay khiếu nại nào trong quá trình sử dụng trang web hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, Bộ phận dịch vụ Chăm sóc khách hàng Miền Trung (thông tin liên hệ có thể được tìm thấy tại trang web) sẽ là nơi tiếp nhận và tiến hành xử lý.

5. Luật áp dụng

5.1 Các Điều Khoản và Điều Kiện và việc chúng tôi cung cấp các dịch vụ sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam mà không tham chiếu đến các quy tắc về xung đột pháp luật của Việt Nam, và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ các Điều Khoản và Điều Kiện và dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết bằng hình thức trao đổi, thương lượng. trong trường hợp không thể giải quyết bằng hình thức thương lượng, tranh chấp sẽ được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam. Việc chúng tôi không thực hiện một quyền không cấu thành sự từ bỏ quyền đó.

5.2 Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều Khoản và Điều Kiện bất kỳ lúc nào bằng cách đăng một phiên bản khác trên Trang web. Phiên bản mới nhất của các Điều Khoản và Điều Kiện sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đây.

5.3 Nếu có bất kỳ sự khác biệt hay mâu thuẫn nào giữa các bản tiếng Anh và tiếng Việt của Điều Khoản và Điều Kiện này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.